Bruksprov bevakning
(hämtat från SBK´s hemsida)

Svenska Brukshundklubben utbildar bevakningshundar och förare till Försvarsmakten. För att de medlemmar som valt att intressera sig för denna verksamhet skall få ytterligare möjligheter att aktivera sig och sina hundar har tävlingsgrenen Bruksprov bevakning införts.
Grenen är relativt ung men börjar intressera fler och fler medlemmar. Grenen består dels av fältprov och dels lydnadsprov. Man kvalificerar sig till tävlan i grenen genom att uppnå kvalificeringspoäng i appellklass eller genom att utbilda och certifiera hunden som bevakningshund. Certifierade hundar har alltid företräde till proven. Även icke registrerad hund som är certifierad som bevakningshund äger rätt att delta. Mästerskap i form av Försvarsmaktsmästerskap anordnas årligen.

Lydnadsprogrammet i bruksprov bevakning
Lydnadsprogrammet är en obligatorisk del i bruksprovet och svårighetsgraden ökar för varje klass.

Patrullering med spårupptag
Spår föregås av patrullering med spårupptag. Hunden föres i koppel och skall under patrulleringen markera och ta upp ett spår. När hunden spårat en kortare sträcka i koppel beordras föraren göra halt. Ekipaget skall lugnt avvakta till dess att tävlingsledaren ger order om att byta till sele och spårlina och därefter fortsätts spårarbetet. Markering och upptag av spår efter person är en mycket viktig förmåga för en tjänstehund och användes mycket ofta av både försvar och polis.

Spårning
Spårarbetet genomförs i sele och lina. Spåret har gåtts av en person. Längd och ålder på spåren varierar mellan klasserna. I spåret placeras apportföremål av olika material som hunden skall markera och som föraren redovisar vid spårets slut.

Patrullering
Föraren patrullerar en sträcka med hund, längden varierar mellan klasserna. Figuranter placeras på ömse sidor av patrullsträckan. Hunden skall markera figuranterna antigen genom luftvittring eller med hörseln. En figurant är placerad så att vittringen av denna förflyttar sig in över patrullstigen och den andra på motsatta sidan är i rörelse för att hunden skall uppfatta de ljud som figuranten åstadkommer. Avståndet till figuranterna blir längre ju högre upp i klasserna man tävlar.

 


 Tävlingsregler