Sara och Cheiron spårarMarkkontakt

Det är vi som arbetar med att försöka ordna mark till klubbens arrangemang, om du som medlem har tillgång till mark som du kan tänka dig låna ut till SBK arrangemang får du gärna kontakta oss. 

För att markägarna ska upplåta mark till hundträning krävs att vi
som hundägare visar respekt för de krav markägaren ställer. 


Dessa arrangemang ingår i vårt uppdrag:

 -Tävlingar
 -Kurser som arrangeras genom HUG
 -Träningsgrupper*

*En träningsgrupp ska bestå av minst tre deltagare, alla ska vara medlemmar i Åstorps Brukshundklubb,
 
ansvarig för gruppen ska inneha ”ansvarig träningsledare” kort.
 Ansvarig redovisar gruppens sammankomster med närvaro till HUG som lämnar redovisningen till  Studiefrämjandet.
 Vid ansökan ska gruppens deltagare anges med namn och medlemsnummer. 

De flesta markområden som klubbarna i Skåne har möjlighet att låna ägs av Stiftelsen Skånska Landskap, dessa områden är; Fulltofta, Vedby, Vedema, Djurholmen, Klåveröd, Finstorp, Järravallen, Arriesjön, Grytåsa och Kronoskogen

Kartor hittar du här (uppdaterade 2012-10-25):
- Fulltofta
- Vedby
- Vedema
- Djurholmen
- Klåveröd
- Finstorp
- Järavallen 
- Arriesjön
- Grytåsa
- Kronoskogen 

 

För att få låna mark av Stiftelsen Skånska Landskap skriver klubbarna under nedanstående medgivande. 

Medgivande

På nedanstående villkor medges nyttjanderättshavaren rätt att regelbundet och i organiserad form utöva fritidsverksamhet inom ovan angivet område. Medgivandet gäller ett år i taget.

Villkor

• Nyttjanderättshavaren skall respektera att allemansrätt råder för området samt visa hänsyn mot övriga besökare.
• Träning/verksamhet, utöver på bokad tid, är ej tillåten.
• Hundar skall hållas kopplade 1 mars – 20 augusti (om inget annat överenskommes)
• Snitselband och andra markeringar samlas in samt området avlämnas i avstädat skick.
• Skogsförvaltningen skall kontaktas om bilkörning planeras på sådana vägar som inte är öppna för allmän trafik.
• Tänk på hur ni parkerar så ni inte hindrar annan trafik som behöver komma fram. 

(Observera att löshundsträning på SBK:s dispens endast undantar koppeltvånget fram till den 30 april på ovanstående områden) 

Ansökan om mark till nästkommande år ska vara oss tillhanda senast 30 september, i ansökan ska framgå vilket markområde ansökan gäller, datum samt de övriga uppgifter som vi angett ovan för träningsgrupper.

 

 


 

         
                                 
    Anna-Karin Malm.                        0733- 361 23 49                 annaayaeos@live.se